Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Toget


§ 1 Generelt

1. Foreningens navn er: Foreningen ”TOGET”


2. Foreningens hjemsted er: Gladsaxe kommune, foreningens postadresse er formandens adresse.


§ 2 Formål

1. Foreningens formål er at samle alle med interesse for modeljernbaner, at øge og uddybe det enkelte medlems udbytte af hobbyen.


2. Foreningen vil til stadighed oprette og vedligeholde de bedste forbindelser til forhandlere, fabrikanter, importører, trafikselskaber og beslægtede foreninger, så det enkelte medlem opnår bedst mulig be-tingelser ved anskaffelser af materiel til eget anlæg.


§ 3 Medlemskab

1. Medlemskab kan opnås af alle med interesse for modeljernbane.

2. Medlemskab tegnes for et regnskabsår. Ved ny indmeldelse efter 30. juni betales halvt kontingent.


3. Medlemmer der ikke har betalt kontingent inden udgangen af februar måned betragtes som udmeldt af foreningen.


4. Hvis det af hensyn til foreningens almindelig tarv, skønnes nødvendig at ekskludere et medlem bringes dette op på den førstkommende ordinære generalforsamling, hvor personen har ret til at få sin sag hørt. Det er generalforsamlingen, der beslutter udfaldet.


5. Efter indstilling fra bestyrelsen, kan generalforsamlingen tildele en eller flere personer, der har ydet foreningen særlig fortjenstfyldende arbejde et æresmedlemsskab, som indbefatter kontingent fritagelse.


6. Foreningens medlemsliste må under ingen omstændigheder stilles til rådighed for andre end medlemmerne.


7. Der findes grundlæggende to typer medlemsskaber


Aktive medlemmer
- Modtager medlemskort.
- Har stemmeret til generalforsamlinger og lignende.
- Fri adgang til klubbens lokaler på alle klubaftener.
- Ved fremmøde i klubben betales 10kr til kaffekassen.
- Adgang til alle udstillinger via klubben inkl. morgenmad.
- Deltagelse i julefrokost er betalt via kontingentet.


Passive medlemmer
- Modtager ikke medlemskort.
- Har ikke stemmeret til generalforsamlinger og lignende.
- Ved fremmøde i klubben betales 10kr til kaffekassen.
- Der er kun adgang til 2 udstillinger om året via klubben ekskl. morgenmad.
-- Ønskes der morgenmad til udstillinger kan dette tilkøbes for 30 kr. pr. dag.
-- Ønskes der køretid til udstillinger skal dette aftales på forhånd med klubben.
- Ved deltagelse i julefrokost betales der 100 kr. for deltagelse.


8. Særtilfælde
Ved specielle særtilfælde kan klubben eller bestyrelsen udstede speciel/æres medlemskab af klubben. Medlemsbetingelser aftales mellem dette medlem og klubben og/eller bestyrelse.


§ 4 Økonomi

1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.


2. For et hvert regnskabsår udarbejdes og revideres et fuldstændigt regnskab, for forelægges på den ordinære generalforsamling.


§ 5 Bestyrelsen

1. Bestyrelsen består af mindst 5 personer, som vælges på den ordinære generalforsamling således at formand, sekretær og bestyrelsesmedlem vælges i lige år, næstformand og kassereren i ulige år.


2. Valgperioden er for bestyrelsesmedlemmer 2 årig, genvalg er mulig. Øvrige tillidsvalgte har en valgperiode på 1 år, genvalg er mulig.

3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


4. Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder om året, et i hvert kvartal, og der udarbejdes et beslutningsreferat, som i kopi er tilgængelig i klublokalet (opslagstavlen).


5. Bestyrelsen og øvrige tillidsvalgte vælges til følgende poster.


Bestyrelsen

1: Formand

2: Næstformand

3: Kasserer

4: Sekretær

5: Bestyrelsesmedlem/mer

Øvrige tillidsposter

1: Bestyrelsessuppleant

2: Bilagskontrollant

3: Bilagskontrollant suppleant


6. Bestyrelsen kan om nødvendigt nedsætte udvalg for at arbejde med emner som er til fælles gavn for medlemmerne, dog skal der sidde et bestyrelsesmedlem i udvalgene, som refererer til bestyrelsen.


§ 6 Generalforsamling

1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes i marts måned, på en mødeaften.

Indkaldelse skal være medlemmerne i hænde senest en måned før generalforsamlingens afholdelse, og den skal følges af det reviderede regnskab.


2. Ved afstemning gælder simpelt flertal, dog ikke ved vedtægtsændringer her kræves ¾ flertal af de fremmødte før forslaget kan godkendes.


3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.


4. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter.


1: Valg af dirigent.

2: Formandens beretning.

3: Godkendelse af regnskab.

4: Fastsættelse af kontingent.

5: Indkommende forslag.

6: Valg


På lige år

Formand, sekretær og bestyrelsesmedlem

På ulige år

Næstformand, kasserer.

Hvert år

Bestyrelses suppleant

Bilagskontrollant

Bilagskontrollant suppleant


5. Eventuelt


§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når tre bestyrelsesmedlemmer eller ¼ af medlemmerne sender skriftlig begæring herom til formanden.


Indkaldelse sker når den ekstraordinære generalforsamling er begæret af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse bilagt dagsorden senest to uger før dens afholdelse.


Hvis medlemmerne ønsker ekstraordinær generalforsamling afholdt, skal indkaldelse ske senest fire uger fra begæringens modtagelse og de underskrivende medlemmer har mødepligt.


§ 8 Opløsning af foreningen

1. Foreningen kan ikke opløses medmindre 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for det på en generalforsamling.


2. Eventuelt realiseret overskud ved foreningens opløsning, går til almennyttigt formål, bestemt af et flertal af de tilstedeværende medlemmer på den afsluttende generalforsamling.


Vedtaget den 6. februar 2012 på ekstraordinær generalforsamling.